برنامه دوره های آموزشی گروهی و نیمه گروهی متعاقبا اعلام خواهد شد. برنامه کلاس های خصوصی با صورت مجزا با مربیان هماهنگ می گردد.