برنامه کلاسها

برنامه دوره های آموزشی گروهی و نیمه گروهی متعاقبا اعلام خواهد شد.

برنامه کلاس های خصوصی با صورت مجزا با مربیان هماهنگ می گردد.