غریق نجات

ترم های لازم برای دریافت نجات غریق بین المللی:

* آزمون چهارشنا (کرال سینه ، قورباغه ، کرال پشت ، پروانه)

* ۶۰۰ متر شنای آزاد درزمان ۱۲ دقیقه برای آقایان و ۱۳ دقیقه بانوان

* ۱۰۰ متر شنای کرال سینه سربالا درزمان ۳۰/۱ دقیقه برای آقایان و ۲ دقیقه  بانوان

* ۱۰۰ متر شنای قورباغه در زمان ۴۵/۱ دقیقه برای آقایان و ۲ دقیقه بانوان

* پای دوچرخه بدون دست درزمان ۲دقیقه آقایان و بانوان

* کشش از میله (بارفیکس) ۱۰ تکرار برای آقایان و ۵ تکرار بانوان

*  حرکت دراز نشت ۱دقیقه ۴۰ تکراربرای آقایان و۳۰ تکراربانوان

و در کانادا با شروع از :

How Do I Become a Lifeguard

Becoming a National Lifeguard is a rewarding but challenging journey. Knowledge and skills learned in each course will carry over into the next to help you succeed. Courses like Bronze Medallion and Bronze Cross prepare you with water rescue skills, while Standard First Aid & CPR-C gives you the training to provide lifesaving measures to victims

There are four streams of National Lifeguard: Pool, Waterfront, Waterfront, and Surf. These streams ensure National Lifeguards from across Canada are prepared to lifeguard in their unique work environments

The prerequisites for National Lifeguard Pool and Waterfront are

  • ۱۶-years-old
  • Bronze Cross (does not need to be current)
  • Standard First Aid & CPR-C

To take National Lifeguard Waterpark, you need to already hold your National Lifeguard Pool award. To take National Lifeguard Surf, you need to already hold your National Lifeguard Waterfront award