چهارشنای اصلی

    آموزش چهارشنای اصلی، استارت و شیرجه و شنای دوچرخه:

در یک دوره ۱۲ جلسه ای که یک ترم شنا را شامل میشود، پس از انجام تست و مشاوره، ابتدا تمرینات تنفس و آموزش نفس گیری صحیح و پس از آن آموزش شنای اول شامل: دست، پا ، هماهنگی دست و پا در شنای مربوطه  و هماهنگی صحیح مربوطه به آن آموزش داده می‌شود.